Trivsel & ordningsregler

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, även familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete åt dig i och utanför lägenheten, omfattas av reglerna.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke.
Begäran om samtycke ska vara skriftlig till föreningen se hyresavtal_andrahandsuthyrning

BALKONGER
Tänk på dina grannar, piska eller damma inte mattor, täcken, kuddar eller dylikt över balkongräcket. Blomlådor hängs för säkerhetens skull på insidan av balkongräcket. Använd krukor utan hål i botten eller med fat, samt blomlådor utan hål för att undvika att vatten rinner ner till grannen under dig när du vattnar.

ANTENNER OCH PARABOLER
Det är inte tillåtet att montera antenner eller paraboler ute på balkong eller uteplats.

BILTRAFIK
Biltrafik inom området skall ske med försiktighet och gott omdöme för att förhindra skador och eventuella olyckor.

BULLER, OVÄSEN OCH FEST
Vi är skyldiga att visa våra grannar hänsyn och störa så lite som möjligt. I Brf Fanérsågen ska i övrigt särskild hänsyn visas kl 22:00-07:00 på vardagar och kl 23:00-09:00 på helger. Undvik därför att spela hög musik osv. under dessa tider. Om du ska borra i väggar eller tak, kom då ihåg att detta ljud fortplantar sig i väggarna och därför är extra störande. Sluta därför att borra senast klockan 19:00 under veckans alla dagar. Självklart är det okej att ha fest ibland, men tänk på att det också är den vanligaste orsaken till klagomål. Ska du ha fest, glöm inte bort att meddela dina grannar i förväg och tänk på att sänka volymen och hålla fönster och dörrar till lägenhet, balkong eller uteplats stängd ju senare på kvällen det är. Visa dina grannar hänsyn, spela bara för egna öron!

Till dig som störs: knacka på och säg till. Om det är ständigt återkommande störningar, skicka ett skriftligt klagomål till styrelsen med lägenhetsnummer, namn och adress till både dig och den som stör. Ange även datum och tidpunkt då du anser dig ha blivit störd. Om situationen spårar ur, ring polisen och gör en anmälan.
Till dig som stör: Återkommande störningar på sena kvällar och nätter kan resultera i att styrelsen beslutar återkalla medlemskapet i bostadsrättsföreningen.

FASTA INSTALLATIONER PÅ BALKONG OCH/ELLER UTEPLATS
Det är inte, utan styrelsens godkännande, tillåtet att montera fast något i golv, tak, balkongräcke, vindskydd eller fasad på balkong eller uteplats.
Undantaget är mindre monteringar så som för att hänga upp blomkrukor osv.
Skriftlig ansökan måste ske till styrelsen.

FANÈRSÅGENS BRANDSKYDD.
Ansvaret för brandskyddet delas gemensamt av bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmarna.

Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar å sin sida för att lägenheten och tillhörande förråd används på ett sätt som försvårar uppkomst eller spridning av brand.

Räddningsverket rekommenderar användning av elgrill på balkong och uteplats. Gasolgrill är tillåtet att använda i vår förening under förutsättning att skyddshandske, brandfilt och brandsläckare finns i omedelbar närhet av gasolgrillen. Observera att det är förbjudet att förvara gasolflaskor i gemensamma förrådsutrymmen. Vid all grillning på balkong/uteplatser är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. Kolgrill är i vår förening förbjudet att använda tills vidare. Lokala brandföreskrifter, se Räddningstjänsten Göteborg (www.rsgbg.se) samt MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se) .

Styrelsen svarar för årlig besiktning av gemensamma utrymmen.

HEMFÖRSÄKRING
Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att du har en gällande hemförsäkring. Föreningen har en försäkring som inkluderar bostadsrättstillägg. (Medlemmen behöver ej teckna i sin egen hemförsäkring)

Föreningens försäkringar täcker endast de delar av fastigheten som inte utgör egen egendom, dvs. den täcker inte lägenheterna.

KÖK/AVLOPP
Man bör inte hälla matfett i avloppet då risk för stopp finns.
OBS! Blir det stopp i ditt avlopp får du stå för kostnaderna själv.
Se Kungsbacka kommuns länk här om matfett. Gratis miljötratt

HUSDJUR
Husdjur får självklart inte rastas på gården eller runt fastigheterna. Händer det en olycka ansvarar du som ägare för att det tas omhand. Husdjur får inte störa eller agera hotfullt mot andra. Om du har giftiga spindlar, ormar eller andra giftiga djur och insekter måste du meddela detta till styrelsen. Vi ber dig att inte mata fåglarna på gården eller i gemensamma utrymmen inom fastigheterna då detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Till dig som störs eller känner dig hotad av ett husdjur: knacka på och säg till. Om det är ett ständigt återkommande problem, skicka ett skriftligt anmälan till styrelsen med lägenhetsnummer, namn och adress till både dig och husdjurets ägare.

MARSCHALLER
Marschaller får inte användas på balkong eller uteplats.

MOPEDER OCH MOTORCYKLAR
Det är, på grund av brandrisk, förbjudet att förvara bensin- och dieseldrivna fordon inom fastigheten. Föreningen tar inget ansvar för fordon som skadas eller måste avlägsnas på grund av olämplig placering.

OMBYGGNAD/FÖRÄNDRING
Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande. Gäller även komplettering eller ändring av elinstallation som måste utföras av behörig elektriker.

RÖKNING OCH SNUSNING
Det är på grund av brandrisk inte tillåtet att röka i trapphus eller i vindsutrymmen. Röker eller snusar du på gården, balkongen eller uteplatsen får du självklart inte kasta fimpar eller snus ut på gatan eller in på gården. Ta istället själv hand om dina fimpar eller snus. Släng aldrig fimpar eller snus på marken inom föreningens område. Det är viktigt, inte minst för barnens skull. Tänk på att rökning på balkong eller uteplats kan störa. Visa hänsyn!

SNÖSKOTTNING
Snöskottning av allmänna ytor utförs av föreningen anlitad teknisk förvaltare, f n Kungsrikets Fastighetsservice AB. Parkeringsplatser snöskottas ej.

SOPRUM
I föreningens soprum finns kärl för hushållssopor, kompost, pappersförpackningar, metall, plastförpackningar (både mjuka och hårda), färgat och ofärgat glas, wellpapp. För batterier och av lampor hänvisas soptipparna Klovsten / barnamossen. Läs noga på skyltarna som finns i soprummen så att du sorterar rätt. Dåligt sorterade sopor innebär en extra kostnad för föreningen.
Övrigt avfall får inte lämnas i soprummen! Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att övrigt avfall lämnas till återvinningscentralen. Om locken på sopkärlen inte är stängda kommer ”sopbilarna” inte att tömma våra kärl. Tänk på att bortforsling av övrigt avfall debiteras föreningen. Det innebär att dina grannar får betala för att du lämnat möbler, elektronik och andra saker i soprummet istället för att du själv forslar bort det. Allt skrymmande avfall skall lämnas på återvinningscentral av resp. medlem.

Återvinningskortet gäller sju fria besök/kalenderår på kommunens återvinningscentraler. Vid förlorat återvinningskort kontakta styrelsen som beställer ett nytt kort och fakturerar er kostnaden för ett nytt kort .

STADGAR
Läs föreningens stadgar noga. Det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. Här finns regler som gäller juridiskt och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas.

TRAPPUPPGÅNGAR
Det är enligt brandskyddsmyndigheten inte tillåtet att förvara cyklar, lekredskap, barnvagnar, skor, möbler, dörrmattor och dyl. i trapphusen. Förvaring av liknande i trapphusen försvårar också vid städning av dessa utrymmen.

UTEPLATSER/ALTANER, BALKONGER
Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Till marklägenheterna hör ett område som är markerat med stenplattor. Markområdet utanför hör till och sköts av föreningen. Att göra ingrepp i altan / balkonggolv kräver styrelsens godkännande.

De som har altan gäller följande:
Häckar klipps och ogräs rensas av de boende som har altan då det ingår inte i föreningens ombesörjning.
Behöver man hjälp med detta kan man hyra in Kungsriket. Kontaktuppgifter till dem finner ni i entrén .

VINDSFÖRRÅD
Det är inte tillåtet att förvara möbler och annat brännbart material i korridorerna på vinden eller på annan plats utanför det egna lägenhetsförrådet. Bortforsling av material som förvaras utanför lägenhetsförråd debiteras bostadsrättsinnehavaren.

YRKESMÄSSIG VERKSAMHET
Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.

VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS? Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.

Kungsbacka 2018-02-10

Styrelsen